ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީގެ ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

30 Dec 2020

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު އޭ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ އިދާރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލަފައާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކަށް އެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

28 ޑިސެންމަބަރު 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 1 ގަޑިއިރުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×