އދ.ގެ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަންގެ އަށްވަނަ ސްޓޭޓް ޕާޓީސް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އދ.ގެ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަންގެ އަށްވަނަ ސްޓޭޓް ޕާޓީސް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

18 Dec 2019

ޔޫނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އަބޫދާބީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަންގެ އަށްވަނަ ސްޓޭޓް ޕާޓީސް ކޮންފަރެންސްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 16 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަލީ އަޝްރަފް އާއި ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ މާޖިދު ޙަސަންއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އ.ދ.ގެ ” ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން”ގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ކުރިމަގުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، މި މުއާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ކުރިމަގު ޕްލޭންކުރުމެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×