މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާގުޅޭ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާގުޅޭ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

17 Sep 2019

މ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އަދި 2 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާގުޅޭ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 11 ވީ ބުދަ ދުވަހު މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައެވެ.

30 މިނިޓަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައިދެވުނެވެ. މި ސެޝަންގައި ޖުމްލަ 11 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތް ހުށަހަޅާދީފައިވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×