އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަދި ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ފާޠިމަތު އަނޫލާ ޢައްޔަންކޮށްފި. | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަދި ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ފާޠިމަތު އަނޫލާ ޢައްޔަންކޮށްފި.

10 Sep 2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ފާތިމަތު އަނޫލާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައި މިވަނީ، ކޮމިޝަނުގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު
(09 ސެޕްޓެންބަރު 2019) ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާގައި، މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×