ސޭނޯޓު ކޮރަޕްޝަން ލަވަ އިފްތިތާޙު ކޮށްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ސޭނޯޓު ކޮރަޕްޝަން ލަވަ އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

07 Sep 2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންދާ “ސޭ ނޯ ޓު ކޮރަޕްޝަން” ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން، ކޮރަޕްޝަނާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ “ސޭ ނޯ ޓު ކޮރަޕްޝަން” ގެ ނަމުގައި ލަވައެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މި ލަވަ އިފްތިތާޙް ކުރީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް، 2019 ސެޕްޓެންބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ހޯލުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ވީހާވެސް ގިނަ މީޑިއާތަކެއްގައި މި ލަވަ ބޭނުންކޮށް، އާންމުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭސީސީގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ. މިލަވަ އޭސީސީގެ ޔޫޓިއުބް ޕޭޖުގައިވަނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×