އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.އާ ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.އާ ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

01 Sep 2019

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންއާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

2019 ސެޕްޓެންބަރ 27 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މާގިރި ހޮޓަލްގައި ބޭއްވި މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އަދި 12 މުއައްސަސާއަކުން ޖުމްލަ 26 ބައިވެރިއަކުވަނީ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 2 ގަޑިއިރާއި 30 މިނެޓަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.



އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×