މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

06 Aug 2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ކ.ހުރާ ކައުންސިލު ގުޅިގެން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 31 ގައި ހުރާ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ރަށުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މާލިއްޔަތާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ބައިޔާއި، އަދި އެނޫނަސް ގިނަ ބައިތަކަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ. ޖުމްލަ 6 ގަޑިއިރުގެ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ނަންގަވައި ދެއްވީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދައުލަތުގެ 4 އިދާރާތަކުން ޖުމްލަ 13 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×