އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީނު ސެޝަނެއް ހިންގައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީނު ސެޝަނެއް ހިންގައިފި

10 Jul 2019

ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި، މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ‘ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް’ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

2019 ޖުލައި 09 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި ބޭއްވި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ 31 ބައިވެރިން މި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2 ގަޑިއިރާއި 30 މިނެޓުގެ މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.



އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×