އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

08 Jul 2019

މެލޭޝިއާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑެމީ (މާކާ) އިން މި ޖުލައި މަހުގެ 08 ން 12 އަށް މެލޭޝިއާގައި ކުރިގެންދާ “އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން”  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ އާއި އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނުހާދުއެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ‘އިންޓެލިޖަންސް’ ބޭނުންކޮށްގެން ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުންހިމެނެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×