އޭސީސީގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު މިންނާ ޢައްޔަންކޮށްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު މިންނާ ޢައްޔަންކޮށްފި

07 Jul 2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު މިންނާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައި މިވަނީ، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް މިއަދު
(07 ޖުލައި 2019) ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާގެ އަޤްލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×