އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޢައްޔަންކޮށްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޢައްޔަންކޮށްފި

04 Jul 2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްގެ ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ރަޝީދު ޢައްޔަންކުރައްވާފައި މިވަނީ، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު (04 ޖުލައި 2019) ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×