އޭސީސީއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

03 Jul 2019

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 2019 ޖޫން 27 ން 29 އަށް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީއޯޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިތަދޫގައި ހުންނަ އެސީސީގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އޭސީސީން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 15 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުން، ބެލެނިވެރިން، މުދައްރިސުން އަދި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަގައިދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ވަނީ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ހަނދާނީލިޔުން ދެއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛް މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ އިތުރުން އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×