އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދެ މެމްބަރަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދެ މެމްބަރަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ

18 May 2019

18 ފެބުރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދެ މެންބަރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނެގި މީހުންނާއި ފައިސާ ހަވާލުކުރި ފަރާތްތައް އެނގޭފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ އެ ދެމެންބަރު މިކޮމިޝަނަށް ހާޞިރުކޮށް ވަނީ ސުވާލުކުރެވިފައެވެ.

އެގޮތުން، 18 ފެބުރުއަރީ 2019 ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙުޤީޤަށް އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނީ ކޮން ބަޔަކަށްކަމެއް އަދި އެ ފައިސާ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ބަޔަކަށް ލިބުނުކަމެއް ވެސް އެ ފަރާތަށް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެއީ، ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، އާންމުކޮށް ސިޔާސީ މަޝްރަޙުގައި އެހެން މީހުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކަނީ ޙަޤީޤަތް ބަލައިގެން ނޫންކަމަށާއި ސިޔާސީގޮތުން އެ ވަގުތެއްގައި ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކައެއް ދައްކާނެކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ބެހި ވާހަކަ އެ މެމްބަރަށް އަޑުއިވުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންކަމަށާއި، އެ ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ ކާކުކަމެއް ނުވަތަ ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ސީދާ ވަކި މީހަކަށް ފައިސާ ލިބުނުކަމެއް ފާހަގަކުރިކަމެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގޭކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ޙާޒިރުކުރެވުނު ދެވަނަ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ މެންބަރުންނަން ވެސް ލިބުނުކަމަށާއި، ލިބުނީ ކިހާވަރެއްކަމާއި އެ ފަރާތްތަށް އެނގޭކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން އޭނާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ އެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންނާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިސާއެއްކަން އެނގިގެން އޭނާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ އޭނާ ސިޔާސީގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކައަކީ އެކިއެކި މީޑިޔާތަކުގައާއި އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި މީހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާ ދައްކާފައިވާ ވާކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކި އަޑެއް ވެސް އޭނާ ނާހާކަމަށެވެ.

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ އަދި ހިނގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޒިންމާދާރު މަގާމުތައް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ މަޤުސަދުތަކެއް ޙާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ބައެއް ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ޙާޒިރު ކުރެވުނު ބައެއް ފަރާތަކުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބެމެ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީޤަށް އެ ފަރާތްތަކުން ޙާޒިރުކުރުމުން މިކޮމިޝަނަށް ދިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެވާހަކަތައް ދައްކާފައިވަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައިކަމާއި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ މިފަދަ މަގާތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކީ ވަކި ބަޔެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާތަތްކުރުމަށް އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިފާއިދާ އެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ދައްކާވާހަތަކަކަށް ނުހެދުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×