އޭސީސީގައި އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

އޭސީސީގައި އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވައިފި

10 Apr 2019

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މާލޭގެ ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 އެޕްރީލް 9 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައެވެ.

މި އޯޕަން ޑޭގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް އޭސީސީގެ އެކިއެކި ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރެސެންޓޭޝަންއެއް ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ ތަމްސީލަކާއި މުޅި އޮފީހުގެ ޓުއަރއެއް ދަރިވަރުންނަށް ދެވިގެން ދިޔައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އޭސީސީގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×