އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮޕްއެއް އޭސީސީގައި ފަށައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮޕްއެއް އޭސީސީގައި ފަށައިފި

25 Mar 2019

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާ ގުޅިގެން “ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް” ވޯކްޝޮޕްއެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.
މި މާރިޗު މަހުގެ 25 އިން 27 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިވާ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން މެނޭޖްކޮށް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޟޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވަނީ ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ރީޖަނަލް އެޑްވައިޒަރެއް ކަމުގައިވާ ޒޮރާނާ މާކޮވިޗް އަދި އެކްސްޕާރޓް ސްޕީކަރ، ކޮންސްޓެންޓައިން ޕެލިކާރސްކީއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި އެސީސީގެ ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އެހެންބައެއް އިދާރާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×