ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެވެއަރނެސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެވެއަރނެސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

06 Feb 2019

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކެންސަރު ބަޔާމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ޑރ. ޖުމައިލާ ބޭޤަމް އެވެ.

މި ސެޝަންގައި ކުރިއާލާ ކެންސަރު ބަލި ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަމާ އަދި ކެންސަރ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗައް އަލިއަޅުވާ ލެއްވިއެވެ. ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމާގައި، އެއް ޝިއާރެއްގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 04 ފެބުރުވަރީ ފާހަގަ ކުރެވެމުން ދެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×