އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.އާ ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

އޭސީސީއިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.އާ ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

17 Jan 2019

ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި، މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ‘ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދު’ އަދި ‘އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޓްރެއިނިންގ’ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޝީ ބިލްޑިންގގެ އަސަރީ މާލަމުގައި ބޭއްވި މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ 19 މުއައްސަސާއަކުން ޖުމްލަ 27 ބައިވެރިން މި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2 ގަޑިއިރާއި 30 މިނެޓުގެ މި ސެޝަނަށްފަހު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×