ހަވަނަ އިންޓަރޕޯލް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ހަވަނަ އިންޓަރޕޯލް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

26 Sep 2018

ނައިޖީރިއާގެ އަބޫޖާގައި ކުރިއަށްދާ “ސިކްސްތް އިންޓަރޕޯލް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އެންޑް މައިގްރެންޓް ސްމަގްލިންގ “ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ރިސަރޗް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ނާޞިރާ އިޤްބާލްއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ މައްޗަށް ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަހުގެ 24 ން 25 އަށް އިންޓަރޕޯލް އިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޮންފަރެންސް ގައި މުޅި އެކު 70 ގައުމަކުން 500  އަށް ވުރެ ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އަދި މައިގްރެންޓް ސްމްގްލިން އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ހުރި ދަތިތަކާ އަދި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާދެއްވާފައިވަނީ އިންޓަރޕޯލްގެ ފަރާތުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×