އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ހުށަހެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ އިނގިރޭސި ފޮތް އެކުލަވާލުން | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ހުށަހެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ އިނގިރޭސި ފޮތް އެކުލަވާލުން

16 Jan 2018

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ހުށަހެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ އިނގިރޭސީ ތަރުޖަމާ ހިމެނޭހެން ކޮންފަރެންސް ގެ ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހުން އެއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު އެކި އިދާރާތަކުން މަހާސިންތާގައި ހުށަހެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް އެކުލަވާލަމުން ގެންދެވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×