ގޯތި ގެދޮރުގެ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ އެސެސްމަންޓް | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ގޯތި ގެދޮރުގެ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ އެސެސްމަންޓް

16 Jan 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތި ގެދޮރުގެ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ އެސެސްމަންޓަކީ 2018ގައި ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވާ، ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްކުރެވޭ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދަކީ ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، މިގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިނގާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އެ އުސޫލުތަކަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަން ކުރިއަރާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް މަޢުލޫމާތުހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައްދަނީ ބޭއްވަމުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×