ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ވަރކްޝޮޕްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ވަރކްޝޮޕްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

13 Aug 2018

މެލޭޝިއާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑެމީ  (މާކާ) އިން މި އޯގަސްޓް މަހުގެ 13 ން 17 އަށް މެލޭޝިއާގައި ކުރިގެންދާ “ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ވަރކްޝޮޕް” ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަލީޙާ އަޙުމަދު އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި،  ކޮރަޕްޝަންގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ އައު ޓެކްނިކްތަކާމެދު ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×