ގްލޯބަލް އެކްސްޕާރޓް ގްރޫޕް މީޓިންގ ގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ގްލޯބަލް އެކްސްޕާރޓް ގްރޫޕް މީޓިންގ ގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

25 Jul 2018

ސްރީލަންކާގެ ކޮމިޝަން ޓު އިންވެސްޓިގޭޓް އެލިގޭޝަންސް އޮފް ބްރައިބަރީ އޮރ ކޮރަޕްޝަން (ސީއައިއޭބީއޯސީ) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) އާ ގުޅިގެން 25 -27 ޖުލައި 2018 އަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ގްލޯބަލް އެކްސްޕާރޓް ގްރޫޕް މީޓިންގ އޮން ދަ ޖަކާރޓާ ޕްރިންސިޕަލްސް” ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލުވުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޢައްވިޒު ރަޝީދުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ސޯޅަ ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަކާރޓާ ޕްރިންސިޕަލް ތަންފީޒު ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކި ޤައުމުތަކުގެ ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރުމެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×