ކޮމިޝަނާއި ގުޅުމަށް | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް
އޮޕަރޭޓަރ
:ފޯން
3015200, 3015257
އީމެއިލް
[email protected]

ބޭނުންފުޅުވާ މެސެޖް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށް
ރަސްމީ ގަޑި

ރަސްމީ ގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީ ގަޑި: 10:00 ން 14:00 ށް

ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން (އާންމު މަސްތަކުގައި)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑީގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، އެދުވަހުގެ 13:30 އަށް ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.
އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް ނިންމައި ދެވޭނެއެވެ.
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން (ރަމަޟާން މަހުގައި)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑީގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، އެދުވަހުގެ 13:30 އަށް ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.
އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ނިންމައި ދެވޭނެއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް

އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑީގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގިނަވެގެން ރަސްމީ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފޯމުގެ ބަދަލުގައި އެނޫންގޮތަކުންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އާއި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވަކި ގަޑިއެއް ނޯވެއެވެ.
ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ވެބްސައިޓުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕޯޓަލްއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވަކި ގަޑިއެއް ނޯވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ނަންބަރު: 1418 އީމެއިލް: [email protected]
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
ނަންބަރު: 7915330, 3015209 އީމެއިލް: [email protected]
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015217، 3015218، 3015265 އީމެއިލް: [email protected]
ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015221, 3015223 އީމެއިލް: [email protected]
އެޑްމިން ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015257, 3015200 އީމެއިލް: [email protected]
ފައިނޭނސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015225, 3015226 އީމެއިލް: [email protected]
މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015229 އީމެއިލް: [email protected]
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015213, 3015212 އީމެއިލް: [email protected]
ނެޓްވަރކިންގ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015211, 3015284 އީމެއިލް: [email protected]
އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015228, 3028413 އީމެއިލް: [email protected]
ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015259, 3015230 އީމެއިލް: [email protected]
މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ
ނަންބަރު: 3015207, 3015208 އީމެއިލް: [email protected]
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015283, 3015282 އީމެއިލް: [email protected]
އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015287, 3015289 އީމެއިލް: [email protected]
ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015412, 3015293 އީމެއިލް: [email protected]
ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015267, 3015248 އީމެއިލް: [email protected]
ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް
ނަންބަރު: 3028400 އީމެއިލް: [email protected]


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×