އޮޕަރޭޓަރ
:ފޯން
3015200, 3015257
އީމެއިލް
info@acc.gov.mv

ބޭނުންފުޅުވާ މެސެޖް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިއުނާއަށް
ރަސްމީ ގަޑި

ރަސްމީ ގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީ ގަޑި: 09:00 ން 13:00 ށް

ސިޓީއާ ލިޔެކިއުން ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި

ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަސް : 09:00 ން 12:15 ށް

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯރމް ނިންމައިދޭ ގަޑިތައް

  • ހެނދުނު 11:30 ގެ ކުރިން ގެންނަވާ ފޯމުތައް އެދުވަހެއްގެ 13:30 އަށް
  • ހެނދުނު 11:30 ގެ ފަހުން ގެންނަވާ ފޯމްތައް ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް
  • ފޯރމް ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ މެންދުރުފަހު 14:30

ރަމަޟާންމަހުގެ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން (ރަމަޟާން މަހުގައި)

  • ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރުފަހު 12:15 އަށް
  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެގޮތުން ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމުތައް ކޮމިޝަނުގެ އީ-މެއިލް records@acc.gov.mv އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. މިގޮތުން ފޮނުވާ ފޯމުތައް ނިންމައި، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދި މެއިލްކުރާއިރު، ފޯމުގެ އިތުރުން އައިޑީ ކާޑުގެ .ކޮޕީއެއް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ

ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި

މެމްބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް

އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑީގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގިނަވެގެން ރަސްމީ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފޯމުގެ ބަދަލުގައި އެނޫންގޮތަކުންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އާއި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވަކި ގަޑިއެއް ނޯވެއެވެ.

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ވެބްސައިޓުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕޯޓަލްއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވަކި ގަޑިއެއް ނޯވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ނަންބަރު: 1418 އީމެއިލް: 1418@acc.gov.mv
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
ނަންބަރު: 7915330, 3015209 އީމެއިލް: hassan@acc.gov.mv
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015217، 3015218، 3015265 އީމެއިލް: hr@acc.gov.mv
ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015221, 3015223 އީމެއިލް: procurement@acc.gov.mv
އެޑްމިން ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015257, 3015200 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ފައިނޭނސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015225, 3015226 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015229 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015213, 3015212 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ނެޓްވަރކިންގ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015211, 3015284 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015228, 3028413 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015259, 3015230 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ
ނަންބަރު: 3015207, 3015208 އީމެއިލް: bureau@acc.gov.mv
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015283, 3015282 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015287, 3015289 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015412, 3015293 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން
ނަންބަރު: 3015267, 3015248 އީމެއިލް: info@acc.gov.mv
ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް
ނަންބަރު: 3028400 އީމެއިލް: sro@acc.gov.mv


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×