ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު

Yazu

އަލްފާޟިލް ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ސާނަވީ އަދި މަތީ-ސާނަވީ ތައުލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްފަހު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިން އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ފަސްޓް-ކްލާސް އޮނަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް (އޭ.ސީ.ސީ.އޭ) ގެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، އެބޮޑީގެ މެމްބަރޝިޕް ޙާޞިލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ޔަޒްމީދުއަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޗާރޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވާރސިޓީ އިން މާރސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެމް.ބީ.އޭ) ވެސް ޔަޒްމީދު ޙާޞިލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
2002 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރައްވަންދެން، ޔަޒްމީދު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އޮޑިޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހޭދަކުރެއްވި 12 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި، ޔަޒްމީދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އެވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކާއި، ސާރކް ގައުމުތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެއްމެހާ ސާރކް ސެންޓަރުތަކުގެ އޮޑިޓްވެސް ޔަޒްމީދު ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.
އެކައުންޓިންގ އަދި އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ކޮންފަރެންސްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، މިދާއިރާއިން ގިނަގުނަ ތަމްރީނު ހޯއްދަވާފައެވެ.
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމާ ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގައެވެ.

 

ކޮމިޝަން މެމްބަރު ޔަޒުމީދު މުޙައްމަދުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން

ކޮމިޝަން މެމްބަރު ޔަޒުމީދު މުޙައްމަދުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން

ކޮމިޝަން މެމްބަރު ޔަޒުމީދު މުޙައްމަދުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×