ކޮމެޓީތައް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި އުފައްދާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

1. އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ

އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއަކީ، “ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު” ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީސްތަކަށް ހުއްދަދެވޭ މިންވަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ބާބުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ ޗެއަރޕާސަންއާއިއެކު 7 މެންބަރުންނެވެ.
ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް:
1- އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް (ޗެއަރޕާސަން)
2- ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް، އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާމީން
3- ލީގަލް އޮފިސަރ، އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާތު
4- އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ، އަލްފާޟިލް ހަސަން މަނިކް
5- އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް
6- އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަބްދުﷲ

ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ:
• ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ މެދު ގޮތެއްނިންމުން.
• ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން.
• ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން.

2. ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއަކީ، “އޭސީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ފުރުޞަތުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ލަފާދިނުމާއި އަދި ޓްރޭނިންގ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، އޭސީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
1- ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ޗެއަރޕާސަން)
2- އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން
3- އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް
4- އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ، އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކް
5- އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަރީން

ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ:
• ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ހުއްދަދިމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ލަފާދިނުން
• މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މެމްބަރުންނަށް ލަފާދިނުން
• ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް ލަފާދިނުން.
3. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިބެހޭ ކޮމިޓީ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިބެހޭ ކޮމެޓީއަކީ، “އޭސީސީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު”ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް، އޭސީސީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
1- ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ، އަލްފާޟިލް ޔަޒުމީދު މުޙައްމަދު
2- ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ
3- ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ޗެއަރޕާސަން)
ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ:
• މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ބޯނަސްދޭނެ މުވައްޒަފުންނާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދޭނެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާ އެކަމާބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް މެމްބަރުންނަށް ހުށަހެޅުން.
• ޕަރފޮމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާ ގުޅިގެން އިސްތިޢުނާފް ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުން.
• ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ތަންފީޒުކުރުމުގެގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިފާދިނުން
4. ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީއަކީ، “ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު”ގެ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް:
1- ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ
2- ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ޗެއަރޕާސަން)
3- ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ
ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ
• ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުން.

5. މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަކީ، “މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު”ގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިންހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
1. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ސަލީމް (ޗެއަރޕާސަން)
2. ލީގަލް އޮފިސަރ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާތު
3. ރިސަރޗް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ
• އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިންހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ މުރާޖަޢާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×