އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން

Abdulla Farooq hassan

އެޑްރެސް: ގ.ކޮށްކިރި / ކ.މާލެ
މަގާމު: ކޮމިޝަނަރ
ތާރީހް: 16 ނޮވެންބަރު 1993 ން 16 އޮކްޓޫބަރު 2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×