އަލްފާޟިލް ނ.ތ. ޙަސަން ދީދީ

N.T Hussain Didi

އެޑްރެސް: މ.މާނެލް / ކ.މާލެ
މަގާމު: ކޮމިޝަނަރ
ތާރީހް: 21 އެޕްރީލް 1991 ން 16 ނޮވެންބަރު 1993އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×