ކުރީގެ އިސްވެރިން

13 އޮކްޓޫބަރު 2010 ގައި ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ސ.ހިތަދޫ / ރަންފަސް، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ އައްޔަންކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އެހާތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާއި ނާއިބުރައީސްގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުން އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ރައީސް އާއި ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލުން މެމްބަރުން އައްޔަންކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މަޤާމުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ
ރަންފަސް/ ސ.ހިތަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 13 އޮކްޓޫބަރު 2010
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 17 އޮކްޓޫބަރު 2010
13 އޮކްޓޫބަރު 2010 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްއުސްތާޛު މުޢައްވިޒު ރަޝީދު
ގަޒީރާ/ ގދ.ތިނަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކޮމިޝަނުގެ  ނައިބު ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 17 އޮކްޓޫބަރު 2010
09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
ވައިޖެހޭގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ހަލަވެލި/ ގދ.ތިނަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރަޝީދު
ވައިލެޓްފެހި / ސ.ހުޅުދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

07 އޯގަސްޓް 2008 ގައި އަމަލުކުރަންފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އެކުލަވާލި އިންތިޤާލީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ގައި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވި ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
ވައިޖެހޭގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2009

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްއުސްތާޛު މުޢައްވިޒު ރަޝީދު
ގަޒީރާ/ ގދ.ތިނަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2009
09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ހަލަވެލި/ ގދ.ތިނަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރަޝީދު
ވައިލެޓްފެހި / ސ.ހުޅުދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014

luthfee-2010

09 ސެޕްޓެންބަރު 2009 ގައި 5 ވަނަ މެމްބަރު އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވޭ


07 އޯގަސްޓް 2008 ގައި އަމަލުކުރަންފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން 16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ގައި އިންތިޤާލީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އުފައްދަވައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވި 5 ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ޢުމަރު
މ.އާދިއްލީގެ / ކ.މާލެ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 16 އޮކްޓޫބަރު 2008
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 20 އޮކްޓޫބަރު 2008
16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009

luthfee-2010

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އާދަމް
މއ.ސިގްމާ / ކ.މާލެ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން: 16 އޮކްޓޫބަރު 2008
ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން: 20 އޮކްޓޫބަރު 2008
16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްރަޙުމާން
މއ.ފެހިއަލި / ކ.މާލެ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ހަލަވެލި / ގދ.ތިނަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ
ރަންފަސް/ ސ.ހިތަދޫ

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2009

luthfee-2010

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ކޮމިޝަނަރ ގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ނ.ތ. ޙަސަން ދީދީ
މ.މާނެލް / ކ.މާލެ

ކޮމިޝަނަރ

21 އެޕްރީލް 1991 ން 16 ނޮވެންބަރު 1993

luthfee-2010

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން
މ.ގ.ކޮށްކިރި / ކ.މާލެ

ކޮމިޝަނަރ

16 ނޮވެންބަރު 1993 ން 16 އޮކްޓޫބަރު 2008

luthfee-2010

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
ދީފްރަމާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 28 އެޕްރީލް 2009 ން 28 އެޕްރީލް 2014

luthfee-2010


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×