ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/13 (އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2000/2 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ މައްސަލަތަކާއި، ކޮމިޝަނުން ބަލަން ނުފެންނަ މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާނީ، ކޮމިޗަނުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި، އެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަދި މިކަން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އަންގާނެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×