ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ރެކޯޑް ސާފު ކޮށްދިނުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ އިދާރާއެކެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ.

މިގޮތުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގަޑިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑި (ހެނދުނު 08:00 ން 15:00 އަށް) ގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
  • އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، އެދުވަހުގެ 13:30 އަށް ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.
  • އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް ނިންމައި ދެވޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެގޮތުން ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމުތައް ކޮމިޝަނުގެ އީ-މެއިލް records@acc.gov.mv އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. މިގޮތުން ފޮނުވާ ފޯމުތައް ނިންމައި، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދި މެއިލްކުރާއިރު، ފޯމުގެ އިތުރުން އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ބެއްލެވުމަށްއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×