ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ރެކޯޑް ސާފު ކޮށްދިނުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ އިދާރާއެކެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ. މިގޮތުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގަޑިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑި (ހެނދުނު 08:00 ން 15:00 އަށް) ގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
  • އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، އެދުވަހުގެ 13:30 އަށް ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.
  • އެދުވަހުގެ 11:30 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް ނިންމައި ދެވޭނެއެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ބެއްލެވުމަށް



އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×