ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3015 215
އީ-މެއިލް: abdulla.rasheed@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދަކީ، "ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ދާއިރާއިން މާސްޓަރ ޑިގްރީއާއި، "ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސް ޓްރޭޝަން" ދާއިރާއިން ޑިގްރީ އަދި"ޤާނޫނީ ދާއިރާ" އިން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައި، 23 އަހަރު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ފޯން: 3015 242
އީ-މެއިލް: abdul.azeez@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ އަކީއެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މަރްޔަމް ނަޝާ މުޙައްމަދު

މަރްޔަމް ނަޝާ މުޙައްމަދު

ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 288
އީ-މެއިލް: nasha@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަޝާ މުޙައްމަދު އަކީ "ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 292
އީ-މެއިލް: aishath.areefa@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ އަކީ "ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މާޖިދު ޙަސަން

މާޖިދު ޙަސަން

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 273
އީ-މެއިލް: majid.hassan@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން އަކީ "ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އިންޓަރނޭޝަނަލް)" ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ލީގަލް ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބިއުރޯ

ހަސަން މަނިކް

ހަސަން މަނިކް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ

ފޯން: 3015 209
އީ-މެއިލް: hassan.ma@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ "އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ" ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރިފާޢަތު ޢަލީ

ރިފާޢަތު ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފޯން: 3015214
އީ-މެއިލް: rifaath.ali@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ރިފާޢަތު ޢަލީ އަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އަޙްމަދު ޔާމިން

އަޙްމަދު ޔާމިން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

ފޯން: 3015 224
އީ-މެއިލް: yamin.ahmed@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން އަކީ "އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް" ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

މުޙައްމަދު ސަލީމް

މުޙައްމަދު ސަލީމް

އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 227
އީ-މެއިލް: mohamed.saleem@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމަކީ "އެޑިޔުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް" ދާއިރާއިން މާސްޓަރ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

ޕްރިވެންޝަންއެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 231
އީ-މެއިލް: ikleela.ismail@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް އަކީ "ޓުއަރިޒަމް" ދާއިރާއިން މާސްޓަރ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

އައިޓީ ސެކްޝަން

ޝަބްނޫން ޚާލިދު

ޝަބްނޫން ޚާލިދު

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ފޯން: 3015 210
އީ-މެއިލް: shabnoon@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޝަބްނޫން ޚާލިދު އަކީ "ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް" ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ

ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް

މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ

މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015402
އީ-މެއިލް: mohamed.ahsan@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ އަކީ "އެކައުންޓިންގ" ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×