ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3015215
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަކީ 07 ޖުލައި 2014 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގައި ތަންފީޒު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަކީ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ، ކޮމްޕެރެޓިވް ލޯ އިން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ އަދި ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައި، 27 އަހަރު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ފޯން: 3015242
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ އަކީ 01 އޭޕްރިލް 1996 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ އަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރައްވައި ހިސާބު މުދައްރިސްކަމުގެ ސަނަދު ނަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

އާމިނަތު ފަރްހާ ޝަރީފް

އާމިނަތު ފަރްހާ ޝަރީފް

ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015295
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރްހާ ޝަރީފް އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 14 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރްހާ ޝަރިފްއަކީ ހިޔުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015292
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު އަރީފާ އަކީ 13 އެޕްރީލް 2003 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގެ ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބާއްވާ ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ތައްޔާތުކޮށް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު އަރީފާއަކީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މާޖިދު ޙަސަން

މާޖިދު ޙަސަން

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015273
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން އަކީ 17 ޖުލައި 1995 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުގެ އެހެން ލީޑަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި، މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ސުޕަވައިޒްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަންއަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢާރިފް ރަޝީދު

ޢާރިފް ރަޝީދު

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015245
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް އާރިފް ރަޝީދު އަކީ 17 ޖެނުއަރީ 2012 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ތަޙްޤީގުކުރަން ޙަވާލުކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ ޤާނުނީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އާރިފް ރަޝީދަކީ ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މެމްބަރުންގެ ބިއުރޯ

ހަސަން މަނިކް

ހަސަން މަނިކް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ

ފޯން: 3015 209
އީ-މެއިލް: bureau@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ 13 ޑިސެންބަރު 2007 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ސްޓެރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯއަށް ޙަވާލުކުރެނޭ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުވުމާއެކު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރިފާޢަތު ޢަލީ

ރިފާޢަތު ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފޯން: 3015214
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ރިފާތު ޢަލީ އަކީ 20 ނޮވެމްބަރު 2016 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ރިފާތު ޢަލީ އަކީ ހިޔުމަން ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އަޙްމަދު ޔާމިން

އަޙްމަދު ޔާމިން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

ފޯން: 3015224
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާމީން އަކީ 07 މާރިޗު 2010 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާމީން އަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ސްޓެރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ރަމީޒް ޢަލީ

ރަމީޒް ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ފޯން: 3015211
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ރަމީޒު ޢަލީ އަކީ 22 މެއި 2008 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަންގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިޒައިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް، އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ރަމީޒު ޢަލީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

މުޙައްމަދު ޝާކިރު

މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015227
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު އަކީ 02 ޑިސެންބަރު 2018 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަންޖެހޭ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ތަފާތު ކެމްޕޭންތައް ރާވާ ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރުއަކީ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޕްރިވެންޝަންއެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015231
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އިކްލީލާ އިސްމާއިލް އަކީ 06 ޖުލައި 2011 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސާރޗް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމާއި، ޕްރިންވެންޝަނާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތަކާއި ކޮމިޝަންގެ ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ އިކްލީލާ އިސްމާޢީލަކީ ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް

މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ

މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015402
އީ-މެއިލް: sro@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުސަން ޢަބްދުﷲ އަކީ 29 ޖެނުއަރީ 2014 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަންގެ ސައުތް ރީޖަނަލް އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ތަޙްޤީގުކުރަން ޙަވާލުކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ ޤާނުނީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަބްދުﷲ އަކީ ބިޒްނަސް ބޭންކިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް ޔުނިޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ސައްދާމް ނަސީމް

ސައްދާމް ނަސީމް

ސީނިއަރ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

ފޯން: 3015229
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ސައްދާމް ނަސީމް އަކީ 14 ޑިސެމްބަރު 2005 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. ސައްދާމް ނަސީމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް އެކްލަވާލާ ، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކުރާ ފޮތް ލީފްލެޓް ބެނަރ ޕޯސްޓަރ ފަދަ ތަކެތީގެ ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ސައްދާމް ނަސީމްއަކީ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×