ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުޙައްމަދު ސަލީމް

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3015215
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް އަކީ 04 ޑިސެންބަރު 2019 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް އަކީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޙާޞިލް ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ފޯން: 3015242
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ އަކީ 01 އޭޕްރިލް 1996 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ އަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރައްވައި ހިސާބު މުދައްރިސްކަމުގެ ސަނަދު ނަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ފާޠިމަތު ޝަމްލީ ނަސީމް

ފާޠިމަތު ޝަމްލީ ނަސީމް

ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015291
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަމްލީ ނަސީމް އަކީ 03 އޭޕްރިލް 2005 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަމްލީ ނަސީމްއަކީ ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ

ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015292
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ އަކީ 13 އެޕްރީލް 2003 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގެ ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް ބާއްވާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ތަންފީޒުކުރުވުމާއި، ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ އަކީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މާޖިދު ޙަސަން

މާޖިދު ޙަސަން

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015273
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން އަކީ 17 ޖުލައި 1995 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުގެ އެހެން ލީޑަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި، މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ސުޕަވައިޒްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަންއަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

އިބްރާހީމް ޢަލީ

އިބްރާހީމް ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015410
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޢަލީ އަކީ 16 ނޮވެމްބަރު 2016 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލައި ތަޙުޤީގުކުރުމާއި، ތަޙުޤީގުކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީއަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ވިތް ސްޕެޝަލައިޒަމް އިން ފޮރެންސިކް އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

މެމްބަރުންގެ ބިއުރޯ

ހަސަން މަނިކް

ހަސަން މަނިކް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ

ފޯން: 3015 209
އީ-މެއިލް: bureau@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ 13 ޑިސެންބަރު 2007 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ސްޓެރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯއަށް ޙަވާލުކުރެނޭ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުވުމާއެކު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރިފާޢަތު ޢަލީ

ރިފާޢަތު ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފޯން: 3015214
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ރިފާތު ޢަލީ އަކީ 20 ނޮވެމްބަރު 2016 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ރިފާތު ޢަލީ އަކީ ހިޔުމަން ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

އަޙްމަދު ޔާމިން

އަޙްމަދު ޔާމިން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

ފޯން: 3015224
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާމީން އަކީ 07 މާރިޗު 2010 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާމީން އަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ސްޓެރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ރަމީޒް ޢަލީ

ރަމީޒް ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ފޯން: 3015211
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ރަމީޒު ޢަލީ އަކީ 22 މެއި 2008 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަންގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިޒައިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް، އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ރަމީޒު ޢަލީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

މުޙައްމަދު ޝާކިރު

މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015227
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު އަކީ 02 ޑިސެންބަރު 2018 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަންޖެހޭ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ތަފާތު ކެމްޕޭންތައް ރާވާ ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރުއަކީ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޕްރިވެންޝަންއެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް

މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް ޔުނިޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ސައްދާމް ނަސީމް

ސައްދާމް ނަސީމް

ސީނިއަރ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

ފޯން: 3015229
އީ-މެއިލް: info@acc.gov.mv

އަލްފާޟިލް ސައްދާމް ނަސީމް އަކީ 14 ޑިސެމްބަރު 2005 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. ސައްދާމް ނަސީމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް އެކްލަވާލާ ، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކުރާ ފޮތް ލީފްލެޓް ބެނަރ ޕޯސްޓަރ ފަދަ ތަކެތީގެ ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ސައްދާމް ނަސީމްއަކީ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×