އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ތަފްޞީލު

ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބެނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަން ހުށައަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިއީ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ބޭފުޅުން:

މުޙައްމަދު ނިޝާތު

މުޙައްމަދު ނިޝާތު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015279
އީ-މެއިލް: mohamed.nishath@acc.gov.mv
އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

އިކްލީލާ އިސްމާޢީލް

ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ފޯން: 3015231
އީ-މެއިލް: ikleela.ismail@acc.gov.mv
މުޙައްމަދު ސަލީމް

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 3015 227
އީ-މެއިލް: mohamed.saleem@acc.gov.mv


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×