މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤަކީ ކޮބާ؟

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދައި އެ ތަންތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދެއެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަކީ ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އަދި ޖަވާބުދާރީކުރުވުން އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×