އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ގެ ތަފްޞީލް

hassan

މި ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން  އޮފިސަރަކީ
ނަން: ހަސަން މަނިކު
މަޤާމް: ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ބިޔުރޯ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3015209/3015200
މޮބައިލް: 7915330
އީމެއިލް އެޑްރެސް: hassan@acc.gov.mvއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×