ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު

1-ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ހަލުއި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމާއެކު، ދުޅަހެޔޮ ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ކޮމިޝަނަކީ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް އޯގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެސް.އޯ) ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

2-ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި، ފަންނީ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ، ޔަޤީންކަމާއެކު މަސައްކަތާ ކުރިމަތިލައި ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުން.

3-ކޮމިޝަނަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ، އެވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފާ، އެ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

4-ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ބާރުވެރި މުއައްސަސާއަކަށްވެ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެކަން ކަށަވަރުވެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން.

5-ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނައްތާލާ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދެފުށްފެންނަގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކަކަށް ހެދުން.

6-ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރި އަދި ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުން.

7-ކޮމިޝަންގައި ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅޭ އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުންލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދައިދޭ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

8-ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއެކު މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×