ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު

ތަޞައްވުރު

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖްތަމަޢަކަށްވުން

އަމާޒު

1. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ފިޔަވަޅުއެޅުން
2. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުން
3. ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ދައުލަތާއި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް އިޔާދަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
4. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ވިޔަނުދިނުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
5. ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުންއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×