ކާމިޔާބީތައް | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ކާމިޔާބީތައް

ހިންގުމުގެ ދާއިރާ

 • “މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ – 2016” އޭސީސީއަށް ލިބުން:

ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުޤެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާއެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ހާމަކުރާންޖެހޭ މަޢުލުމާތު ހާމަކޮށް އާންމުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން “މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ” އިނާމު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ “މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ” ލިބިފައިވަނީ އޭސީސީއަށެވެ.

 

 • އެންމެ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ 1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ވެބްސައިޓު ގެ މަޤާމު އޭސީސީއަށް ލިބުން:

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ވެބްސައިޓު ކަނޑައަޅައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 2016 ވަނަ އަހަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓުގެ ގޮތުގައި 85 އިންސައްތަ މާކްސްއާއެކު 1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ވެބްސައިޓަކީ އޭސީސީގެ ވެބްސައިޓް ކަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

 • ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން:

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް އިންސްޓޯލްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ސްޓޭންޑަރޑަށް ގެނެސް ނެޓްވަރކް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރެވި ރަނގަޅު ބެކަޕް ސޮލިއުޝަންތަކެއް ހެދުން.

 • ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ޤާއިމްކުރުން:

ގއ. ގދ. ޏ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިކަމާއެކު ބެލޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދެކުނު ސަރައްޙައްދީ އޮފީހުގެ ނަމުގައި 01 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި ކޮމިޝަނުގެ އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ. މި އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ 01 ޑިސެމްބަރ 2015 އައްޑު ސިޓީ، ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ.

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ޓްރެއިނިންގ އުސޫލެއް ޤާއިމް ކުރުން:

މިއުސޫލަކީ އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމައްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ޙަރަދު ކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ތާޒާ ކުރުމަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރުގްރާމްތަކުގައި މަވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމާއި، ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމާގުޅިގެން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެކެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓާ އެއްގޮތަށެވެ.

 • މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުން:

މިކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމައްޓަކައި ޖުލައި 2010 އިން ފެށިގެން ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ހެދުމުގެ މަޤްސަދަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އުފުލުމަށާއި، އަޙްލާޤީ ފެންވަރު އެދެވޭ މިންގަނޑެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ. އަދި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅިންޖެހޭ މުވައްޒަފުންވެސް މިޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވި، އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގަޔާއި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގައިވެސް ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ޤާއިމް ކުރުން:

މިއުޞޫލަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރިކޯޑެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ރިކޯޑް ސާފްކޮށްދިނުމާއި ރިކޯޑެއް އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑެއް އުކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން:

މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރާވައި ހިންގުމައްޓަކައި އަދި ޚަރަދު ކުޑަގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ކަރުދާސް މަދުވެ މަސައްކަތްތަށް ކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިދެއެވެ.

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން:

މިކޮމިޝަނުގައި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހޭޅޭ މައްސަލަތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ސިސްޓަމުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުރުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ސިސްޓަމްގައި، މައްސަލަތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯއާއި އޯޑިއޯ ލެވޭގޮތަށް ހުރުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލއިގެ ނަންބަރާއި، ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ އަދި މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި ނިމުނު ގޮތް ފަދަ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ތަކެއް ރައްކާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 • “ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އުޞޫލު” އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން:

ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު، ކަނޑައަޅާ ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވަލާލުމުގެ ގޮތުން “ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އުޞޫލު” ގެ ނަމުގައި މިދެންނެވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަށް އެ އުޞޫލު އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.

 • މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުން:

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ޑިޖިޓަލް ކުރެވިގެންދިއުން. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިން ކަރުދާހަށް ކުރަމުންއައި ޚަރަދުތައް އެކީގައި ހުއްޓާލެވުމާއި، މީގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދިއުމުގެއިތުރުން، މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލުވިކުރެވި، އިދާރީގޮތުން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ސަލާމަތްކުރެވިގެން ދިޔުން.

 • މުއައްސަސާތަކާމެދު ގުޅުންބަދަހިކުރުން:

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެއް މުއައްސަސާއިން އަނެއް މުއައްސަސާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

 • އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
 • މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 • އެޑްވޮކެސީ އެންޑް ލީގަލް އެޑްވައިސް ސެންޓަރ (އެލެކް) – ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް
 • ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް
 • ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ
 • މެލޭޝިއާގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
 • ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
 • ވީޓީވީ
 • ދިޓީވީ
 • ސަންޓީވީ
 • ޗެނަލް 13
 • އައިސް ޓީވީ
 • ސަންގު ޓީވީ
 • ކްލަބް މޯލްޑިވްސް
 • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
 • މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
 • މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
 • ޕްރޮސިކުއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 • މޯލްޑިވް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ
 • ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
 • ރޭޑިއޯ އެޓޯލް
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
 • ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 

އުނގަންނައިދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުން

      ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުވުން:

ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ނަޒަހަތްތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އެއް އަހަރުތެރޭގައި ދިހަ ހާހަށްވުރެ މަތިވެގެން ދިއުމަކީ ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިވަޢުދުގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަތުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އިންސާފުވެރި ކަމާ ހާމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް އެކަމަށާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް އެގޮތުގެމަތިން ބެހެއްޓުމުގެ ޢަޒުމް އާކުރުމެވެ.

 • “ބިތުފަންގި” ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް (ރޭޑިއޯ ސިލްސިލާ 1):

ބިތުފަންގީގެ ނަމުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ގެއްލުން އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުމާއި އާންމުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި “ބިތުފަންގި” ނަމުގައި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ތަޢާރަފުކުރީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ސިލްސިލާގައި 13 މަޢުޟޫޢުއަކަށް 13 ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދެވުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓެންޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗުން ކުރިއިރު ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުންނެވެ.

 

 • “ބިތުފަންގި” ޓީވީ ސީރީސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން:

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް “ބިތުފަންގި” ޓީވީ ސީރީސް ކޮމިޝަނާއި ވީ މީޑިއާ އާ ގުޅިގެން އުފައްދައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވުނެވެ. 13 އެޕިސޯޑުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު މި ސިލްސިލާގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވުނެވެ. ކުދި ޑްރާމާ ކްލިޕްތަކާއި ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އިންޓަރވިޔުތަކުގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓްތައް ހިމަނައިގެން އުފެއްދުނު މި ސީރީޒްގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވީ ވީ މީޑިއާ އިންނެވެ. މި ސިލްސިލާގެ ބައެއް އެޕިސޯޑްތައް 2011ވަނަ އަހަރު ގެނެސްދެވުނުއިރު އަނެއްބައި ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ނިންމާލެވުނީ 2012ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

 • ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން:

ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އިތުރު ޓްރެއިނަރުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް 2014 އަދި 2016ވަނަ  އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ދެ އަހަރުވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގުނީ މި ޓްރެއިންރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

 • “ބިތުފަންގި” ރޭޑިއޯ – ސިލްސިލާ 2:

2014ވަނަ އަހަރުވެސް “ބިތުފަންގި” ރޭޑީއޯގެ އައު ސިލްސިލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. “ކޮރަޕްޝަނުގެ ގެއްލުން” މިތީމްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު މި ސިލްސިލާގައި ކޮރްޕްޝަނުގެ ސަބަބުން 13 ދާއިރާއަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވުނެވެ. އަދި އެހުންތެރިންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވި ހުށަހެޅުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމް ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް، ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ހުށަހަޅައިދިނީވެސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 • ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ތަޢާރަފުކުރުން:

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަމާޒުކުރެވުނު 4 ދާއިރާއަކީ “ފަރުދުން” ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް” ، “އަމިއްލަ ވިޔަފާރި” އަދި “ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް” އަށެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެވުނު ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ކެޓަގަރީ އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކެޓަގަރީންނެވެ. އެގޮތުން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ. ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

 • “”ބިތުފަންގި-2” ޓީވީ ޑްރާމާ ގެނެސްދިނުން:

“ބިތުފަންގި-2” ޓީވީ ޕްރޮގްރާމަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށާއި ޢާއްމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗައް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޢާއްމުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމެވެ. 13 އެޕިސޯޑުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ޑްރާމާތަކެއް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމަށް ބެލެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާދިސާތަކަށް ބިނާވެފައިވާ ޚިޔާލީ ޑްރާމާތަކުގެ އެހީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖުތައް ޢާއްމުން ޝައުގުވެރިވާފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެސްދެވިގެންދާނެއެވެ. ބިތުފަންގި 2 ވަނަ ސިލްސިލާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެޓަރނަލް ޕިކްޗާސްގެ އިންނެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް (9 ޑިސެންބަރު) ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޝަނުން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މުބާރާތްތައް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ބަހުސް މުބާރާތް، ދީނީދަރުސް، ޕަބްލިކް ފޯރަމް، ކުއިޒް މުބާރާތް، ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 

 • ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި 21 އެޕްރީލް ފާހަގަކުރަން ފެށުނެވެ.މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މުބާރާތްތައް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. 2015ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގައެވެ.

ޤާނޫނީ ދާއިރާ

 • ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު (2008/13)ގެ 36 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޢާންމު ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އައު ޢާންމު ގަވާއިދެއް (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-40 ) ، 18 އެޕްރީލް 2017 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް، ހަމަ އެދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ.
05 ބާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިގެންވާ މި ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމެނުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އަވަސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި، ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި، ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތުދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން:

މި މަސައްކަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި، އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތައް އެއް ހަމައެއްގައި އެއް އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލިޔެފައިވާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ މިހާތަނަށް ކުރެވެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ

އެ އުސޫލުގެ ހުރިހާ ބާބެއް ފާސްކުރެވި، އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ 03 އޮކްޓޫބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް:

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި މި ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތަކާއި، ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކުރިމަތިވި އެކި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/13 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ދިރާސާކޮށް، އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އެކުލަވާލައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާ ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮށް މި އަހަރު ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒެކެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެވެ.

ވިޔަނުދިނުމާއި ދިރާސާކުރުން

 • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާއަކީ، ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް (ތަޙްޤީޤްކުރުން، ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުން، ދަޢުވާކުރުން، އެސެޓް ރިކަވަރކުރުން، ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޓްކުރުން) ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ޙައްލުހޯދުމުގައި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ޢިލްމީ އަދި ތަންފީޒީ ނަޒަރަކުން ގޮތްތަކެއްހޯދައި ޢަމަލުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވި މަހާސިންތާއެކެވެ.

މި މަހާސިންތާ ބާއްވާފައިވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން 10-11 މޭ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގައެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި ދައުލަތުގެ 10 މުއައްސަސާއަކުން 11 ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ އިދާރާތަކަކީ:

މަހާސިންތާ ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަރާރެއް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

      ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން (އެންއައިޕީ):

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/13 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި “ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުމާއި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުން” މިކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް އަސާސްކުރެވިގެން “އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2015-2019” ގައި އޭގެ ސިޔާސަތު 06 (ނަޒާހަތްތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން) ގެ ސްޓްރެޓެޖީ 01 ( ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުން) ގެ ޙަރަކާތް 01 އަކީ؛ ޤައުމީ އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

      ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒްކޮށްގެން 2015 ވަނަ އަހަރު ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައެވެ. މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް، ރީއެޖެންޓްސް އަދި މެޝިނަރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިނުމެވެ.

މި ދިރާސާގެ އަލީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ނަޒާހަތްތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް ޤާއިމްވެފައިހުރި މިންވަރު ބެލުމާއެކު މިފަދަ އުޞޫލުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލަފާ ދެވުނެވެ. ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އާއި އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއެކު ފޯކަސްގްރޫޕް އިންޓަވިއުތައް ކުރެވި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ މުއްސަނދި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެވުނެވެ. ދިރާސާއިން އެނގުނުގޮތުގައި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްއާއި ރީއެޖެންޓްސް މެދުނުކެނޑި ހުސްނުވާނެގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމާއި އަދި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިސްކަންދޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ދިރާސާގެ މުހިއްމު ހޯދުންތަކާއި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދީފައިވާނެއެވެ. މި ދިރާސާގެ މައިގަނޑު ހޯދުންތައް “ތާވަލު 10” ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި ދިރާސާގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ގައި ވަނީ ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.

 • ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީ ރިވިއު އަދި ގެޕް އެނޭލިސިސް:

ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން އެމުޢާހަދާގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 2010 ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ރިވިއު ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލައި، އެގްރޫޕުގެ ރޭވުމާއި ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމުގައި ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީގެ ތަންފީޒީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ރިވިއު ކުރެވުނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް މިއަހަރު ވަނީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީން ޕަބްލިސްކޮށްފައެވެ.

 • “ކޮރަޕްޝަނާމެދު ދެކޭގޮތް، ޏ.ފުވައްމުލައް – 2016”:

ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޑޯރ-ޓު-ޑޯރ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ދިރާސާއެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިރާސާ އަމާޒުކުރެވުނީ ފުވައްމުލަކުގެ އާބާދީގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއަށެވެ. ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ނަޒާހްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލެވޭނީ މުޖުތަމަޢުގެ ދީނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރެވިގެންކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.  އަދި، ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށެވެ.

      ޙަޤީޤީ ޙާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ “ތެދުވާހަކަ” ފޮތް:

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާމެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުރުވާހަކަ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ވެބްސައިޓްގައާއި ވީނިއުސްގައި ސީ.އެސް.އާރްގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން އެ ޖަމާޢަތުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، “ޓްރޫ ސްޓޯރީސް” ގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ވާހަކަތައް ހިމެނެއެވެ. މި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފޮތެއް “ތެދު ވާހަކައި”ގެ ނަމުގައި 20 އޭޕްރީލް 2017ގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

 • “ހުދު ކަރުދާސް” ސީރީޒް ނެރުން:

ކޮރަޕްޝަނުގެ ގެއްލުމާއި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ “ހުދު ކަރުދާސް” ސީރީސް ނެރެން ފަށާފައެވެ. މިސިލްސިލާގެ ދަށުން އޭސީސީއިން 20 އޭޕްރީލް 2017ގައި ނެރުނު ކަރުދާހުގެ މައުޟޫޢުއަކީ “އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަން – ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ކެމްޕޭން ފައިސާ” އެވެ.

 • ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އޭ.ސީ.ސީއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އޭސީސީގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅިގެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް II ގެ ދަށުން ނަޒާޙަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މިގޮތުން، ފުވައްމުލަކުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ސޯޝަލް އޮޑިޓްގެ އިތުރުން ށ އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތް އިންޓެގްރިޓީ ފެސްޓިވަލް އެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • ކޮރަޕްޝަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ސާރވޭ:

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 2010ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އއ. އަތޮޅުގައައާއި، ފ އަތޮޅުގައާއި، ގއ. އަތޮޅުގައާއި، ހއ. އަތޮޅުގައާއި ސ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި ވަރކްޝޮޕްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ މަދުގައި ސާރވޭ އެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 • ހ.ދ އަތޮޅުގައި ހިންގުނު އަޖުމަ ބެލުމުގެ ދިރާސާ:

ހދ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 18 އިން 29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ދިރާސާގައި 292 ސުވާލު ކަރުދާސް ޖަވާބާ އެކު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާމެދު އާންމުން ދެކޭގޮތާއި އަދި އޭސީސީގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމެވެ. މި ދިރާސާ އަމާޒުކުރެވުނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންނަށެވެ.

 • ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނާމެދު ދެކޭގޮތުގެ ސާރވޭ:

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނާމެދު ދެކޭގޮތުގެ ސާރވޭ އެއް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގިފައިވުން. މި ސާރވޭ ހިންގިފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ – މާރިޗު 2014 އަށެވެ. މި ދިރާސާގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގެންފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާމްޕަލްއަކީ 1018 އެވެ. ދިރާސާކުރެވުނީ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށާއި ސުވާލުކަރުދާސް ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. މި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވަނީ ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.

 • ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން:

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ފެށުނު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލެވުނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައެވެ. މި ޕްލޭނަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ތަންފީޒުކުރާ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ “ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (2015-2019)” އަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަފްޞީލީގޮތެއްގައި، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ދިގުރާސްތާގެ ޕްލޭނެވެ.

 • ބިތުފަންގި ބުލެޓިން ނެރުން:

ކޮމިޝަންގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އާންމުންނަށް ހާސާކުރުމަށާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ޢިލްމީ ލިޔުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮމިޝަނުން ‘ބިތުފަންގި’ ނަމުގައި ބުލެޓިން އެއް ދަނީ ނެރެމުންނެވެ.

 • އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން އުފެއްދުން:

މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އެކިއެކި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ސެމިނަރތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާ ކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް މިންވަރު ބަލާ ދިރާސާކޮށް ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތައް އެކުލަވާލައި، މިސަރވޭތައް ހިންގާ ދިރާސާކޮށް، ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×