ރަމްޒީ އަކުރުތަކުގެ މާނަ

• އޭ.ސީ.ސީ – އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
• ސީ.ޕީ.އައި – ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސް
• ސީ.އެފް.ސީ – ކޮމަންވެލްތް ފަންޑް ފޯ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން
• އައި.އޭ.އޭ.ސީ.އޭ – އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީސް
• އައި.ސީ.އޭ.ސީ – އިންޑިޕެންޑަންޓް ކޮމިޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
• އައި.އޭ.ސީ.އޭ – އިންޑިޕެންޑަންޓް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ
• އެމް.އޭ.ސީ.އޭ – މެލޭޝިއާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކެޑެމީ
• ޕީ.ޖީ – ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
• ޓީ.އައި – ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
• ޓީ.އެމް – ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް
• ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީ – ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
• ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ – ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
• ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ – ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×