ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް

• ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން

މި މުއާހަދާއަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) އިން އިސްނަގައިގެން އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ(އދ) ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއިން 2003 ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ މުއާހަދާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގައެވެ. މި މުއާހަދާގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ. (https://www.unodc.org)އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×