ކަމިޝަނާއި ގުޅުމަށްއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުރަވީ ބިލްޑިން، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  • ހިލޭގުޅޭ: 1418
  • ފޯންނަންބަރ: 3015257
  • ފެކްސް ނަންބަރ: 3317182

މިކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ
ނަން: ޙަސަން މަނިކް
މަޤާމް: ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3015209 ނުވަތަ 3015200
މޮބައިލް:7915330


act logo un logo Prosecutor general office logo undoc logo transparency logo police logo Audit office Maldives office logo

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު


×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×