ބޭނުންފުޅުވާ މެސެޖް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށް

ރަސްމީ ގަޑި

ރަސްމީގަޑި: 08:00 - 16:00 ރަމަޟާންމަހު ގަޑި: 10:00 - 14:00

އޮޕަރޭޓަރ

ނަންބަރު: 3015200, 3015257 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނަންބަރު: 1418 complaints@acc.gov.mv :އީމެއިލް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ނަންބަރު: 7915330, 3015209 hassan.m@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 7968802, 3015217 hr@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް މެއިންޓަނެންސް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015218, 3015223 procument@acc.gov.mv :އީމެއިލް

އެޑްމިން ޔުނިޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015257, 3015200 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ނެޓްވަރކިންގ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015211, 3015210 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ބަޖެޓް ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015225, 3015226 budget@acc.gov.mv :އީމެއިލް

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް / އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015213, 3015212 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015228, 3015230 enr@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް / ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015228, 3015230 survey@acc.gov.mv :އީމެއިލް

މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ

ނަންބަރު: 3015207, 3015208 bureau@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015283, 3015282 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015293, 3015292 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015292, 3015293 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް

ލީގަލް ޔުނިޓް / އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

ނަންބަރު: 3015279, 3015280 info@acc.gov.mv :އީމެއިލް


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×