ކަމިޝަނާއި ގުޅުމަށްއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުރަވީ ބިލްޑިން، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  • ހިލޭގުޅޭ: 1418
  • ފޯންނަންބަރ: 3015257
  • ފެކްސް ނަންބަރ: 3317182

މިކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ
ނަން: ޙަސަން މަނިކް
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ބިޔުރޯ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3015209 ނުވަތަ 3015200
މޮބައިލް:7915330އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×