ކަމިޝަނާއި ގުޅުމަށްއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުރަވީ ބިލްޑިން، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

  • ހިލޭގުޅޭ: 8003300007
  • ފޯންނަންބަރ: 3317410 3310451(960)
  • ފެކްސް ނަންބަރ: 3317182

act logo un logo Prosecutor general office logo undoc logo transparency logo police logo Audit office Maldives office logo

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×